Magyar változat   English version   French version


Mestereink

Daniel Dubois

Tai-Jitsu 8.Dan


Claude Boucabeille

Tai-Jitsu 8.Dan

Shibamori Kando

Wado-Ryu 8. Dan

Sakai Kazuo

Wado-Ryu 9. Dan

Wlado Schmidt

10. Dan Ju-Jitsu

Michel Vignon

Tai-JitsuKövetkező eseményeink:

Előző eseményeink:
Események 2018-ben

Események 2017-ben

Események 2014-ben

Események 2013-ban

Események 2012-ben

Események 2011-ben

Események 2010-ben

Események 2009-ben