Magyar változat   English version   French version


Cégbejegyzés

CSONGRÁD MEGYEI BIRÓSÁG Pk.60.21o/1993/4. számA Csongrád Megyei Biróság a Magyar Tai-Jitsu Szövetség kérelmezőnek társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele iránti Ugyében meghozta a következő

V É G Z É S T:

A megyei bíróság a"MAGYAR TAI-JITSU SZÖVETSÉG"társadalmi szervezetet 832. sorszám alatt nyilvántartásba veszi.

A szervezet székhelye:
Szeged, Zágon u. 58.

A szervezet képviseletére jogosult:
KOCSIS ISTVÁN elnök Budapest,Sárbogárdi u. 10 alatti lakos.
MEZEY KÁROLY titkár Szeged,Sándor u.28/b.szám alatti lakos.

Működési köre:
Sport.

A végzés ellen a kézhez vételt követő 15 nap alatt 3 példányos fellebbezéssel lehet élni a Legfelsőbb Bírósághoz. A fellebbe­zést a megyei bíróságnál kell benyújtani.

I N D O K O L Á S:

A kérelmező kérte társadalmi szervezetként történő nyilvántar­tásba vételét. Az 1989. évi II.tv. 2. és 3. §-ában foglaltakna eleget tett, ezért a megyei biróság ugyanezen törvény 15. § II bekezdés alapján a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vett

Szeged, 1993. december 20.

A kiadmány hiteléül:
Dr.Rakita Zsuzsanna sk. megyei biró

CSONGRÁD MEGYEI BÍRÓSÁG Pk. 60.210/1993/10. szám

A Csongrád Megyei Bíróság a dr. Györy András ügyvéd (6720 Szeged, Széchenyi tér 5.) által képviselt "MAGYAR TAI-JITSU SZÖVETSÉG" társadalmi szervezet nyilvántartásba vétele .iránti ügyében meghozta a következő

V É G Z É S T:

A. megyei bíróság a 832. sorszám alatt nyilvántartásba vett "MAGYAR TAl-JITSU SZÖVETSÉG" társadalmi szervezetet közhasznú szervezetté minősíti.

A közhasznúság kezdete:
A jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

Az egyesület székhelye:
Az átszámozás miatt megváltozott, az új cím helyesen: 6757 Szeged, Zágon u. 64. szám .

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Legfelső bírósághoz címzett, és a Csongrád Megyei Bíróságnál írásban 3 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

I N D O K O L Á S:

A MAGYAR TAI-JITSU SZÖVETSÉG társadalmi szervezet kérte közhasznú szervezetté történő minősítését. Erre vonatkozóan csatolta a 2002. február 26-án megtartott közgyűlésről készült jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, és a módosított alapszabályt. Figyelemmel arra, hogy a módosított alapszabály megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. tv rendelkezéseinek, ezért a megyei bíróság a társadalmi szervezetet közhasznú szervezetté nyilvánította. Ezzel egyidejűleg a megyei bíróság figyelemmel arra, hogy a számozás következtében az egyesület székhelyének címe is változott, e körülményt is a nyilvántartáson átvezette,

Szeged, 2002. április 09.

Kiadmány hiteléül:
Rózsáné dr. Markó Zsuzsanna sk. megyei bíró
1%

Szövetségünk közhasznúvá nyilvánításával lehetőségünk nyílik a jövedelemadó 1%-os felajánlásának elfogadására. Azok számára, akik rendezvényeinket és tevékenységünket támogatni kívánják, adószámunk a következő: 18452419-1-06


Következő eseményeink:

Előző eseményeink:
Események 2018-ben

Események 2017-ben

Események 2014-ben

Események 2013-ban

Események 2012-ben

Események 2011-ben

Események 2010-ben

Események 2009-ben