Magyar változat   English version   French version


"Magyar Tai-Jitsu Szövetség" alapszabálya

Alapítva: 1992.

Jelen alapszabály megalkotói az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján az egyesület alapszabályát az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes szerkezetbe.

I.

AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE

1. Az egyesület neve:
    Nevének rövidítése:
  "MAGYAR TAI-JITSU SZÖVETSÉG"
MTJSZ
2. Az egyesület székhelye:   Szeged, Zágon u. 58.
3. Az egyesület működési területe:   Magyarország teljes területe.
4. A MTJSZ önkormányzati elven működő társadalmi szervezet, önálló jogi személy.
5. A MTJSZ és tagszervezetei a Magyar Köztársaság alkotmánya, a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően működnek.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

1. Az egyesület célja:
1.1. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sport tevékenység - a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével feltételeinek biztosítása, szervezése, népszerűsítése.
1.2. A TAI-JITSU sportág gyakorlásához szükséges feltételek biztosításával elősegíteni az egészségmegőrzést betegség-megelőzést elősegíteni a sportság gyakorlóinak képességfejlesztését nevelését melyen belül az egyesület elsősorban a diáksport résztvevőinek és az utánpótlás nevelését végzi.
1.3. Megszervezni a TAI-JITSU sportág oktatását.
1.4. Összefogja és koordinálja a tagjainak és tagszervezeteinek a TAI-JITSU-val kapcsolatos tevékenységét.
1.5. Segíti tagjainak és tagszervezeteinek valamint minden szervezeten kívüli érdeklődőnek a szellemi sportág-technikai és egészségügyi fejlődését.
1.6. Elősegíti a TAI-JITSU magyarországi térhódítását.
1.1. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sport tevékenység - a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével feltételeinek biztosítása, szervezése, népszerűsítése.2. Az egyesület feladata:
2.1. Képviselni tagjait és tagszervezeteit ellátni képviseletüket, érdekvédelmüket.
2.2. A célok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása.
2.3. Rendezvények sporttalálkozók és versenyek szervezése.
2.4. A tagokat és tagszervezeteit valamint minden érdeklődőt informálni a hazai és nemzetközi TAI-JITSU élet eseményeiről.
2.5. A sportágat érintő vitás kérdésekben állást foglalni és döntéseket hozni.
2.6. Tanfolyamokat, versenyeket, edzőtáborokat szervezni.
2.7. Acél eléréséhez szükséges anyagi eszközök megteremtése.
2.8. A sportág gyakorlásához, stílusához kapcsolódó tájékoztató és propagandaanyagok kiadásra oktatási nevelési tervek kidolgozása a cél elérésével kapcsolatos felmérések végzése.
2.9. Díjakat alapíthat.
2.10. A TAI-JITSU stílus népszerűsítése érdekében folyamatos propagandamunkát végez kapcsolatot tart fenn a sport irányításával megbízott állami és társadalmi szervezetekkel, tömegkommunikációs eszközökkel.

III.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

1. Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület tagja minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.


2. Az egyesület rendes tagjai:

Az egyesület rendes tagja bármelyik természetes és jogi személy, aki az alapszabály szerint kérte a tagfelvételét, nyilatkozik, hogy az alapszabályban foglaltakat ismeri és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja és az egyesület tagjai sorába felvette és tevékenységét az alapszabályban meghatározottak szerint folytatja.


3. Az egyesület pártoló-, tiszteletbeli tagja:

Az egyesület pártoló tagságot szervezhet, valamint tiszteletbeli tagságot adományozhat.
3.1. Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az egyesület céljainak megvalósítását erkölcsileg és anyagilag is támogatja, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.2. Tiszteletbeli tagként hazai és külföldi személyek, szervezetek és intézmények felvehetők, ha tagságuk az egyesület érdekeit - bármilyen szempontból is - szolgálja, de az egyesületben tagként nem kíván részt venni.


4. A tagok az egyesület részére tagdíjat kötelesek fizetni, de az egyesületet egyéb hozzájárulási formában is támogathatják.

A pártoló tagok rendes tagdíjat nem fizetnek, hozzájárulásuk módját és mértékét felvételükkor az egyesülettel kötött megállapodás szabályozza.


5. Az egyesületbe történő belépés:

Az egyesületbe történő belépés önkéntes. A belépési kérelem előterjesztéséhez illetve a tagként történő felvételhez két rendes tag ajánlása szükséges, valamint nyilatkozik, hogy a felvételt kérő az alapszabályt ismeri és azt magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Az alapszabállyal kapcsolatos nyilatkozat és a két rendes tag ajánlási nyilatkozata a kérelem benyújtásának érvényességi feltétele.

A belépési kérelmet és az ajánlásokat, nyilatkozatot az egyesület elnökének kell átadni és a felvétel kérdésében az egyesület elnöke dönt, miután beszerezte az Etikai és Fegyelmi Bizottság véleményét a felveendő személlyel kapcsolatosan.

A belépési kérelem csak akkor tagadható meg, ha a tagfelvételt kérő az alapszabályba foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy felvétele jogszabályba ütközik.


6. Az egyesületi tagság, az egyesület megszűnése:

6.1. A tag kilépésével
6.2. A tag kizárásával
6.3. A tag halálával
6.4. Az egyesület megszűnésével
6.5. A jogi személy tag megszűnésével

A tagsági jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a tagot vagy jogutódját az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

6.1. A tag kilépését írásban kell, hogy közölje az egyesület elnökével.

6.2. Az elnökség nyilvános, háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatával kizárhatja azt a rendes tagot:

- aki jogszabályba vagy alapszabályba ütköző tevékenységet folytat,
- az egyesület tevékenységében egy évnél hosszabb időn keresztül, háromszori felszólítás ellenére sem vesz részt,
- aki tagdíjhátralékát kétszeri felhívás ellenére sem fizeti ki, vagy
- olyan magatartást tanúsít, amely a vele való együttműködést lehetetlenné teszi illetve magatartása az egyesület érdekeivel ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti.

Az egyesület elnöksége azt a tagot, aki az egyesületi tagdíjat - kétszeri felhívás ellenére - nem fizeti, az egyesületből kizárja.

Bármely tag kizárását az egyesület tagságának egyharmada kezdeményezheti az elnökhöz intézett - az ok megjelölését is tartalmazó - írásos beadványában. Az elnök az indítványt köteles a soron következő elnökségi ülés előterjeszteni és az elnökség köteles az indítványról dönteni.

Pártoló vagy tiszteletbeli tag esetén a fenti okok felmerülését követően a kizárást az elnökség a közgyűlés elé terjeszti és ezen tagokat a közgyűlés nyílt, egyszerű szótöbbséggel meghozott szavazással zárhatja ki.

6.3. A tag halálával tagsági jogviszonya, pártoló és tiszteletbeli tagsága megszűnik.

6.4. Az egyesület megszűnik:
6.4.1. a közgyűlés által nyilvános szavazattal hozott háromnegyedes szótöbbségű határozattal,
6.4.2. más egyesülettel való egyesüléssel vagy beolvadással,
6.4.3. az egyesület szétválásával és új egyesületek alapításával,
6.4.4. ha az egyesület tagjainak számla 10 fő alá csökken és a szükséges taglétszámot három hónap alatt sem érik el új rendes tagok felvételével, ha az egyesületet a felügyeleti
6.4.5. szerv feloszlatja,
6.4.6. ha a felügyeleti szerv az egyesület megszűnését állapítja meg.


6.5. Az egyesület jogi személy tagjának tagsága megszűnik, ha a jogi személy bármely okból megszüntetésre kerül.


7. Az egyesület megszűnése esetén a vagyonnal kapcsolatos eljárás:

7.1. Az egyesület vagyonából elsősorban az állammal, költségvetéssel szembeni követelést köteles kielégíteni.
7.2. Az egyesület vagyonából ezt követően a más hitelezők követeléseit kell kielégíteni.
7.3. A tartozások kiegyenlítése után az egyesület ingó- és ingatlan vagyontárgyait értékesíteni kell.
7.3.1. Az értékesítés során az egyesület rendes és pártoló tagjainak elővásárlási joga van a tagfelvétel sorrendjében.
7.4. Az egyesület készpénzvagyonát a rendes tagok között az általuk befizetett összes tagdíjak arányában kell felosztani.
7.5. A fenti eljárás csak akkor követhető, ha kötelező hatósági határozat ettől eltérő döntést nem hoz a vagyonnal kapcsolatosan.8. A tagok jogai, a tagok kötelezettségei:
8.1. A tagok jogai:
8.1.1. Minden tag (természetes és jogi személy egyaránt) azonos - egy - szavazattal rendelkezik
8.1.2. Minden tag részt vehet az egyesület közgyűlésén és a döntéshozatal során szavazhat, ott indítványokat, észrevételeket tehet, felszólalhat
8.1.3. Minden tag szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja
8.1.4. Bármely tag tisztségviselőül megválasztható
8.1.5. Minden tag részt vehet az egyesület életében, rendezvényein
8.1.6. Minden tag - bármelyik tisztségviselőhöz eljuttatott - önálló javaslatokat, indítványokat tehet
8.1.7. Bármely tag tájékozódhat az egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról, ezzel kapcsolatban észrevételeket és javaslatokat tehet, az iratokba betekinthet
8.1.8. Az egyesület szolgáltatásait és az általa nyújtott kedvezményeket igénybe veheti


A 8.1.7. pontban írt jogot a tag akként gyakorolhatja, hogy az egyesület tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseit elsősorban a Felügyelő Bizottságnak teheti fel, amennyiben a Felügyelő Bizottság nem vagy nem kielégítő választ ad, kérdéseit az elnökhöz vagy az elnökséghez intézheti.

8.2. A tagok kötelezettségei:
8.2.1. Az egyesület céljainak megvalósításában tevékenyen közreműködik
8.2.2. Az alapszabály, jogszabály és szabályzatok betartása
8.2.3. A közgyűlés által megállapított tagdíj megfizetése
8.2.4. A vállalt támogatások biztosítása
8.2.5. A tisztségviselők és vezető szervek határozatainak végrehajtása


IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

1. Az egyesület közgyűlése:


1.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége.

A közgyűlésen a rendes tagokat szavazati jog illeti meg, míg a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt munkájában.

Az egyesület jogi személyiségű tagjai képviseletét a szervezet vezetője vagy az általa kijelölt személy látja el, ki köteles képviseleti jogát írásbeli meghatalmazással igazolni.


1.2. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, össze kell hívni a közgyűlést abban az esetben is, ha azt a bíróság elrendeli vagy az összehívást a tagok fele, az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

A közgyűlést az egyesület elnöke - akadályoztatása esetén az elnökség hívja össze.

A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lenni.


1.3. A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a tagság fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.


1.4. A közgyűlés hivatott az egyesületet érintő minden kérdésben dönteni, kivéve azokat a kérdéseket, melyet az alapszabály vagy törvény más szerv hatáskörébe utal.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amikor az alapszabály vagy a törvény minősített szótöbbséget ír elő.

Szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének szavazata dönt, távolléte esetén a javaslatot le kell venni a napirendről.


1.5. A közgyűlés nyilvánosan szavaz minden kérdésben, kivéve azokat a kérdéseket, ahol az alapszabály titkos szavazást ír elő.


1.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, meg kell választani az egyesület tagjai közül a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyvhitelesítőt.

A közgyűlés határozatait írásba kell foglalni és a határozatok végrehajtásáért az ügyvezető igazgató a felelős.


1.7. A közgyűlés az egyesület tagjai közül levezető elnököt választ.


1.8. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azon hallgatóként bárki részt vehet.


1.9. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1.9.1. Az alapszabály megállapítása és módosítása,
1.9.2. Az éves költségvetés meghatározása
1.9.3. Az elnökség és az ügyvezető igazgató beszámolójának elfogadása az egyesület éves tevékenységéről, gazdálkodásáról, mérleg elfogadása
1.9.4. Az egyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének, más egyesületbe való beolvadásnak a kimondása
1.9.5. Az egyesület elnökének, elnökségének, ügyvezető igazgatójának megválasztása, visszahívása
1.9.6. Bármely tagnak az egyesületből történő kizárása
1.9.7. Az egyesület éves beszámolójának, mérlegének elfogadása
1.9.8. A bizottsági tagokat megválasztja, dönt a bizottságok beszámolójának elfogadásáról,
1.9.9. Az alapszabályban vagy a törvényben meghatározott kérdések
1.9.10. Dönt a tag kizárásáról szóló bizottsági határozat jóváhagyásáról vagy megváltoztatásáról.


A közgyűlés az 1.9.1. - 1.9.6. pontokban meghatározott kérdésekben háromnegyedes szótöbbséggel hozhat határozatot.


2. Az egyesület Elnöksége:

Az egyesület irányító testülete az elnökség és az elnök.

Az egyesület elnöksége 5 (öt) fő elnökségi tagból és 1 (egy) fő elnökből áll,
kiket az egyesület közgyűlése az egyesület tagjai közül választ.

Az elnökség tagjait a közgyűlés 4 évre választja.

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, melyre tanácskozási joggal minden esetben meghívja az ügyvezető igazgatót.

Az elnök az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével írásban kell, hogy meghívja úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 3 (három) nap időköznek kell eltelnie.

Az egyesület elnöksége szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály vagy az alapszabály minősített többséget ír elő.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, távolléte esetén a javaslatot le kell venni a napirendről.

Az elnökség minimum 3 tag jelenlétében határozatképes.


Az elnökség feladata:

a./ az egyesület tevékenységének elvi irányítása
b./ a közgyűlés előkészítése, beszámolók elkészítése (figyelemmel az ügyvezető igazgató beszámolójára és a mérlegre).
a tisztségviselők személyére vonatkozó javaslat tétel a közgyűlésen.
c./ az egyesület éves feladattervének kidolgozása
d./ az egyesület elnökének beszámoltatása, ellenőrzése
e./ az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, az ügyvezető igazgató beszámoltatása, ellenőrzése
f./ az elnök útján képviseli az egyesületet.
g./ megválasztja az ügyvezető igazgatót, dönt visszahívásáról


Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni és határozatait írásba kell foglalni.

Az elnökség határozatait az ügyvezető igazgató hajtja végre.


3. Az egyesület Elnöke

Az egyesület elnökét az egyesület közgyűlése választja meg 6 (hat) évre.

Az elnök jogai és kötelességei:

- a közgyűlést bármikor összehívhatja,
- a tagság és az egyesület vagyonáról a kezelőket elszámoltathatja,
- a kiadások számláit ellenőrizheti,
- az egyesület elnökségének határozatait közvetíti az ügyvezető igazgató felé, azok végrehajtását az elnökség tagjaival együtt ellenőrzi,
- a társaságot képviselheti harmadik személlyel/jogi személlyel szemben, hatóságnál, bíróság előtt.


4. Az egyesület Ügyvezető Igazgatóig: Az egyesület közgyűlése 4 évre választja.

Az ügyvezető igazgató feladata:

4.1. A közgyűlés és az elnökség döntéseivel összhangban irányítja az egyesület munkáját, dönt mindazon kérdésekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, elnökség vagy az elnök kizárólagos hatáskörébe.
4.2. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület alkalmazottjaival szemben.
4.3. Az egyesület vagyonát kezeli, ellenőrzi és irányítja a vagyonkezelésben résztvevő alkalmazottak munkáját.
Kezeli az egyesület számláit és ezek nyilvántartásait, vezeti az egyesület könyveit, a számlák jogosságát ellenőrzi.
4.4. Az egyesület mérlegének elkészíttetése, aláírása, elnökség elé terjesztése, az egyesület éves beszámolójának elkészítése, elnökség elé terjesztése.
4.5. Képviseli - az elnökkel együtt - az egyesületet harmadik személlyel/jogi személlyel szemben, hatóságok, bíróság előtt.
4.6. Az egyesülethez továbbá a támogatókhoz kapcsolódó reklám- és propaganda tevékenység, kapcsolattartás és mindazon tevékenység, amely az egyesület operatív irányításával összefügg.
4.7. Nyilvántartást vezet a közgyűlés és elnökség döntésiről (tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők személye és száma)
4.8. Szabályzatot készít a vezető szervek döntéseinek közléséről, nyilvánosságra hozatalának módjáról, rendjéről, az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok iktatásáról, kezeléséről, az azokba való betekintés rendjéről, az egyesület működésének, szolgáltatásának igénybevétele módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.
4.9. Az ügyvezető igazgató kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, ezekről iktatást, nyilvántartást vezet.
4.10. Napra készen vezeti a közgyűlés és az elnökség döntéseit.


Az ügyvezető igazgató az egyesület képviseletében és nevében egyedül nem járhat el, cégszerűen csak az elnökkel együtt írhat alá.

Az ügyvezető igazgató akadályoztatása esetén az egyesület elnöke jár el mindaddig, amíg az akadályoztatás meg nem szűnik vagy a közgyűlés új ügyvezető igazgatót nem választ.


5. Az egyesület Bizottsága:

Az egyesület bizottságainak tagjait a közgyűlés az egyesület tagjai közül választja.

5.1. Etikai és Fegyelmi Bizottság

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság három főből áll, kik maguk közül elnököt választanak.

A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Bizottság tagjait a közgyűlés választja határozott időre, 4 évre.


A Bizottság feladata, hogy az elnök előterjesztése alapján javaslatot tegyen az újonnan belépő tag felvételével kapcsolatosan. Ennek során a Bizottság etikai szempontból megvizsgálja a belépésre jelentkező tag korábbi sporttevékenységét és ennek alapján tesz javaslatot.


A Bizottság további feladata, hogy az egyesület működése során az egyesület tagjaival szemben felmerülő etikai és fegyelmi vétségeket kivizsgálja, melynek során a fegyelmileg felelősségre vont tagot meghallgassa.


A Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

a./ a bejelentést - mint alaptalant - elutasítsa,
b./ az etikai vagy fegyelmi jogsértést megállapítsa és
     fegyelmi büntetést hozzon:
          b.l. kizárás
          b.2. elnökségi figyelmeztetés

Amennyiben a Bizottság kizárás fegyelmi büntetést állapít meg, a tag tagsági jogviszonyát felfüggeszti, a határozatot jóváhagyás végett 30 napon belül az elnökséghez felterjeszti és az elnökség a következő közgyűlés elé terjeszti jóváhagyás végett.

A közgyűlés a kizárást jóváhagyhatja vagy a Bizottság döntését megváltoztathatja.


5.2. Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság 3 (három) főből áll, akik maguk közül elnököt választanak.

A Bizottság tagjait a közgyűlés választja határozott időre, 4 (négy) évre.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság ülésein az elnök vagy az elnök által az elnökségből kijelölt tag tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Az ellenőrzés során az elnökségtől, elnöktől és az ügyvezető igazgatótól valamint az egyesület bármely alkalmazottjától jelentést illetve tájékoztatást, felvilágosítást kérhetnek, az egyesület irataiba, könyveibe betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják.

A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesület közgyűlésén, az elnökség vagy más bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, ott felszólalhatnak, észrevételeket, indítványokat tehetnek.


A Felügyelő Bizottság elnöke a mérlegelfogadó közgyűlésen az éves gazdálkodásról jelentést köteles előterjeszteni.

A Felügyelő Bizottság köteles az egyesület elnökségét tájékoztatni, illetve annak - vagy súlyos esetben a közgyűlésnek - összehívását kezdeményezni az alábbi esetekben:

a./ a szervezet működése során jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő eseményt, tényt tapasztal,
b./ a vezető tisztségviselők felelősségét vagy összeférhetetlenségét megalapozó tényt tapasztal.


A Felügyelő Bizottság kezdeményezésére az elnökséget vagy a közgyűlést az elnök - az indítvány megtételétől számított 30 napon belül köteles összehívni.

Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra a Felügyelő Bizottság jogosult.

Amennyiben a Felügyelő Bizottság azt tapasztalja, hogy az arra hivatott szerv vagy személyek az egyesület törvényes működésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszik meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet vagy a hatóságokat.


6. Egyesület képviselete:

Az egyesület képviseletére az egyesület elnöke önállóan, az ügyvezető igazgató és az elnök közösen jogosult.

Az egyesület elnöke: KOCSIS ISTVÁN

Az egyesület ügyvezető igazgatója: MEZEI KÁROLY

Az egyesület közgyűlése az elnököt határozott időre - 2007. december 10. napjáig - választotta meg.

Az egyesület jegyzése akként történik, hogy a géppel, kézzel előírt vagy előnyomott, nyomtatott egyesületi név alá az egyesület elnöke önállóan, az egyesület ügyvezető igazgatója és az elnök közösen a nevüket aláírják az aláírási címpéldánynak megfelelően.

Az egyesület alapszabályát illetve módosítását az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, az egyesület elnöke és a Felügyelő Bizottság elnöke írja alá.


7. Az egyesület vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:

7.1. A vezető szervek (közgyűlés és elnökség) határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§. b.1 pont), élettársa - továbbiakban együtt: hozzátartozó - a határozat alapján:

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
b./ bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt
c./ akit vagy akinek a hozzátartozóját vezető tisztségviselőnek választják (elnök, elnökségitag, ügyvezető igazgató, bizottsági tag)


7.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja illetve az egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki:

a./ vezető szerv elnöke vagy tagja
b./ az egyesülettel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha a jogszabály másként rendelkezik
c./ az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tagoknak tagviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,
d./ az a-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója


7.3. Az egyesület megszűnését követő 2 évig nem lehet közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig - vezető törvény szerinti tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló köz tartozását nem egyenlítette ki.

7.4. Vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett egyesületet, társadalmi szervezetet, közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.


8. Az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának és ügyvezető igazgatójának kötelessége, hogy mindennemű visszaélés alapos gyanújának esetén arról az elnököt értesítse, az elnök kötelezettsége ennek kivizsgálása és - a gyanú megalapozottsága esetén - a hatóságok felé a feljelentés megtétele.

V.

Az egyesület gazdálkodása, gazdálkodásának alapelvei:

Az egyesület az 1996. évi LXIII. törvény és az 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi szolgáltatást végez, melynek keretében az egyén egészségének megőrzése, a további megbetegedések megelőzése, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása és egészségügyi rehabilitációja érdekében biztosítja az egyének sportolásához szükséges feltételeket.

Az egyesület az 1993. évi LXXIX. törvény szerint biztosítja az egyéneknek és iskolai létesítmények sporteszközeinek ingyenes használatát.

Az egyesület az 1997. évi CLIV. törvény 4.§. (1) bek. a./ pontja szerint kinyilatkoztatja, hogy a fenti közhasznú tevékenységek során nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

A felhívott jogszabály 4. §. (1) bekezdése alapján kinyilatkoztatja, hogy vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

VI.

POLITIKAI TEVÉKENYSÉG, PÁRTKAPCSOLAT

Az egyesület közvetlen vagy közvetett politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, pártoktól anyagi támogatást nem fogad el. Az egyesület országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem állított valamint nem támogat és nem támogatott a választásokon.

VII.

KÖZHASZNÚSÁGGAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

A felhívott jogszabály 5.§-a alapján kinyilatkoztatja, hogy a sporttal összefüggésben olyan közoktatási és egészségügyi közfeladatot lát el, amely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak a feladata és vállalja, hogy az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján nyilvánosságra hozza.


Következő eseményeink:

Előző eseményeink:
Események 2018-ben

Események 2017-ben

Események 2014-ben

Események 2013-ban

Események 2012-ben

Események 2011-ben

Események 2010-ben

Események 2009-ben